W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Medyczne Trzebnica - Zdrój Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Gminne Centrum Medyczne Trzebnica - Zdrój Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-05.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


Treści niedostępne cyfrowo :

 • część z opublikowanych zdjęć, grafik nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • linki, prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie,
 • niektóre dokumenty zamieszczone są w formie skanów graficznych

 

Wyłączenia:

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminne Centrum Medyczne Trzebnica - Zdrój Sp. z o.o..

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Ostrowski. Kontakt: p.ostrowski@gcm.trzebnica.pl, tel. 71 308 45 01 wew.499. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Gminne Centrum Medyczne Trzebnica - Zdrój Sp. z o.o. odpowiada Piotr Ostrowski, p.ostrowski@gcm.trzebnica.pl, tel.71 308 45 01 wew.499.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Klauzula informacyjna BIP

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

 • do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od ul. Wojska Polskiego, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy Przychodni oraz drugie wejście – boczne z tyłu budynku – od ul. Kościuszki – czynne w godzinach Pracy Punktu Szczepień,
 • ze względu na lokalizację Przychodnia posiada parking ogólnodostępny oraz miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, 
 • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń: komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie bez progów, zewnętrzna rampa podjazdowa dla niepełnosprawnych, komunikacja pionowa – winda,
 • przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablica z informacją o lokalizacji gabinetów znajduje się na parterze przy wejściu głównym budynku, na każdym piętrze oraz w windzie, w której dodatkowo informacja głosowa wskazuje dane piętro. Na elewacji frontowej przy wejściach do budynku umieszczona została także informacja z nazwą podmiotu,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – w trakcie ewakuacji wyznaczono osoby spośród pracowników, którzy udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami,

 • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
  Brak dostępności tłumacza języka migowego.